Pokój w ruchu

Cristina Ferreira, Martyna Hadyńska
POKÓJ W RUCHU

kuratorki: Tomek Pawłowski, Aleksandra Polerowicz / Galeria Sandra

Fundacja Salony / 31 maja – 30 czerwca 2019
wernisaż: piątek, 31 maja o godzinie 18:00
warsztaty: 1-2 czerwca

Pokój nie jest stanem nam danym, stałym i bezwarunkowym. Jeśli rozumieć go jako relacje pomiędzy osobami lub grupami w społeczeństwie pozbawione negatywnych, destruktywnych napięć, wymaga on ciągłej pracy nad wzajemnym zrozumieniem, akceptacją swych odmienności i różnorodności. O pokój trzeba nieustannie zabiegać i nie poddawać się nacjonalistycznej grze. Potrzebuje gestów, negocjowania zasad współżycia. To gimnastyka empatii, rozciąganie i uelastycznianie relacji, taniec politycznych ciał.

“Pokój w ruchu” to wystawa i seria warsztatów performatywnych, przygotowana przez Martynę Hadyńską i Cristinę Ferreirę, artystki związane z poznańską Galerią Sandra. Salka gimnastyczna, zaaranżowana w galeryjnej przestrzeni, stanie się miejscem ćwiczeń i rozmów, poruszających kwestie migracji, poczucia “obcości”, wielości perspektyw, i poszukiwania pokoju w społeczeństwie wrogości.

sobota, 1 czerwca godz. 11:00
Eurodance – warsztaty dedykowane migrantom/kom mieszkającym w Zielonej Górze
Prowadzenie: Cristina Ferreira
Warsztaty prowadzone przez Cristinę Ferreirę są kontynuacją jej performatywno- badawczego projektu Foreign body, w którym artystka skupia się na doświadczeniach migrantów/ek mieszkających w Polsce. Warsztaty będą podzielone na część ruchową dyskusyjną. Pierwsza z nich polegać będzie na eksplorowaniu możliwości swojego ciała oraz choreograficznych improwizacjach do muzyki z gatunku Eurodance. W kolejnej części artystka wspólnie z uczestni(cz)kami podejmą kwestie problemów, relacji, potrzeb i marzeń jakie towarzyszą osobom pochodzącym z innych krajów, a mieszkającym w Polsce.

niedziela, 2 czerwca godz. 12:00
Warsztaty Ciałomyślenie: polityka sensualna
Prowadzenie: Martyna Hadyńska

Czy możemy sobie wyobrazić inną politykę dla świata, opartą niekoniecznie na różnicy czy odmienności, lecz na pewnej idei podobieństwa i współuczestnictwa? Zestaw ćwiczeń, będących reakcją na aktualną sytuację społeczno-polityczną i problemy takie jak: nacjonalizm, utwardzenie granic – nierówność w możliwości przemieszczania się, ciągły podział świata na wschód i zachód, wrogość oraz brak zaufania charakteryzujący współczesne społeczeństwa.

——-

Cristina Ferreira (1990, Lizbona, Portugalia) – artystka wizualna, mieszka i pracuje w Poznaniu. Zajmuje się tematami obcości, przemieszczania się, języka i wyobcowania, głównie za pośrednictwem performance, instalacji i projektów partycypacyjnych. Współtwórczyni portugalsko-polskiego programu rezydencyjnego „Unsolicited Works” (2017), była rezydentka w Galerii Miejskiej BWA Bydgoszcz (2018), a obecnie część nomadycznej Galerii Sandra (Poznań 2019). Performerka w kontekście teatralnym i muzealnym (m.in. Scena Robocza, Malta Festival Poznań, CSW Toruń).
Wybrane wystawy: wystawa zbiorowa LOVE AIDS Riot Sex III w Projektraum, Kunstquartier Bethanien (Berlin 2014); Poznan 5th Mediations Biennale (2016); wystawa indywidualna No more parties (Warszawa 2017); projekt Sąsiedztwo: Granice Bliskości, (Poznań 2017); dwumiesięczny projekt site-specific Magical Circles (Gniezno 2018); wystawa On the way home (z artystką Ana Sofia Martins, BWA Bydgoszcz, 2018); Do czysta, retrospektywa artystki Mariny Abramovic (CSW Toruń, 2019).

Martyna Hadyńska – pochodzi z Poznania, mieszka w Berlinie. Obecnie studiuje w Weissensee Kunsthochschule w Berlinie na kierunku Raumstrategien, który dotyczy m.in. sztuki w przestrzeni publicznej i połączeń sztuki z naukami społecznymi. W swoich praktykach często zajmuje się językiem badając go poprzez poezję i performance, które łączy z innymi mediami. Interesuje się również ruchem, pracą w grupie i działaniami uruchamiającymi relacje międzyludzkie. Brała udział w licznych wystawach i pokazach, m.in. w Muzeum nad Wisłą w Warszawie, Trafostacji Sztuki w Szczecinie, Galerii Labirynt w Lublinie, BWA w Zielonej Górze, Gate Art Zone w Düsseldorfie (DE), Musrara Festival w Jerozolimie (ISR), PUFF Festival w Portland (USA).

Galeria Sandra – efemeryczna platforma kolaboracji między artystkami i artystkami założona w 2008 roku w Poznaniu przez Dominikę Olszowy. Dotychczasowe działania Sandry to wystawy „Majtki” (Łazarz, 2008), „Będzie laska w Galerii Sandra” (Jeżyce, 2010), Sandra Salon / Prestiż i Styl (Warszawa, 2013), „Horsefuckers moped Club” (CSW Warszawa, 2015) oraz Festiwal Performance Na Patelni (2015). Na cały rok 2019 roku Sandra zamienia się w nomadyczną agencję, funkcjonującą bez stałej siedziby galerię / kolektyw kuratorski, który zrzesza i wspiera młode artystki związane z Poznaniem. Powracamy do korzeni projektu, czyli samoorganizacji, empowermentu i niezależnej dziewczyńskiej energii. Tegoroczne odsłony odbyły się do tej pory w Poznaniu: “Gra wstępna” w galeriach Łęctwo i Luka oraz miesięczna rezydencja “Sundrise” w Galerii Artel, a także w Krakowie: “Handjob” w Galerii Widna.

Wystawa dofinansowana przez Urząd Miasta Zielona Góra
Współpraca: Instytut Równości

—————
[RU]
Кристина Ферейра, Мартина Хадинская

ПОКОЙ В ДВИЖЕНИИ

Кураторы: Томек Павловский, Александра Полерович/Галерея Сандра

Фундация Салоны, ул. Фабричная 13б, Зеленая Гура
открытие: пятница, 31 мая в 18.00
мастер-классы: 1-2 июня

Покой не является естественным состоянием, постоянным и неотвратимым. Если воспринимать его как отношения между людьми или группами в обществе лишенного негативных, деструктивных напряжений, требующего большого труда над взаимопониманием, принятия его отличия и разнообразия. К состоянию покоя надо постоянно стремиться и не идти на поводу у национальной игры. Покой нуждается в жестах, правилах общежития. Это гимнастика эмпатии, гибкость и эластичность отношений, танец политических тел.

„Покой в движении” это выставка и серия перформативных мастер-классов, подготовленных Мартиной Хадинской и Кристиной Ферейрой. Художницы сотрудничают с Галереей Сандра из Познани. Гимнастический зальчик, обустроенный в галерейном пространстве, превратится в место тренировок и разговоров, поднимая вопросы миграции, чувство „родины”, множество перспектив, и поиск покоя во враждебном обществе.

Суббота, 1 июня в 11.00

Eurodance- мастер-классы рекомендованы для мигрантов/ок проживающих в Зеленой Гуре
Проводит: Кристина Ферейра

Мастер-классы Кристины Ферейры это продолжение ее перформативно- исследовательского проекта Foreign body, в котором художница акцентирует внимание на опыте мигранта/ки проживающих в Польше. Мастер-классы включают части активной дискуссии. Первая; исследование возможностей своего тела и хореографические импровизации в музыкальном жанре Eurodance. В последующей; художница вместе с участниками подымет такие вопросы, отношения, потребности и мечты которые сопровождают людей из других стран, но проживающих в Польше.

Суббота, 1 июня в 17.30 Воскресенье, 2 июня в 12.00

Мастер-классы Теломышление: Сексуальная политика
Проводит: Мартина Хадинская

Можем ли мы выдумать другую политику мира, основанную на разнице или отличии, по какой-нибудь идее схожести и участия? Комплекс тренировок на реакцию актуальной ситуации общественно-политических проблем таких как: национализм, ужесточение границ в возможности свободного перемещения, разделения мира на запад и восток, вражду и отсутствие уважения в современном обществе.Możliwość komentowania została wyłączona.